Dijital Tasarım Stüdyoları için

Yeni Bir İş Modeli Önermesi

2013 Mayıs’ında kurmuş olduğum SHERPA, Türkiye’deki sayısı iki elin parmağını geçmeyecek UX Stüdyo’dan bir tanesi.

SHERPA ve aynı ekosistemde hizmet üreten tüm dijital tasarım hizmeti üreten firmaların 3 ortak problemi var:

  1. Arzı çok az insan kaynağı (Sunulan hizmetleri üretecek yetide ekip arkadaşı bulmak imkansıza yakın olduğundan)
  2. Hizmet kapsamı (ya da ana yetkinlikler) dışında iş yapma zorunluluğu (Müşterinin -proje tek elden çıksın- tercihi sebebiyle)
  3. “Aman iş kaçmasın” fiyatlama modeli (Kapsamı net olmayan projelere “neredeyse kafadan atarak” üretim süresi öngörme ve bu öngörüye! göre teklif vermek zorunluluğu)
SHERPA UX Studio
Münir Özkul’un Bizim Aile filmindeki unutulmaz tiradı

Önce, Bazı Zihin Açıcı Tanımlar…

Problemin Kaynağını İşaret Eden Semptomlar

  1. Stüdyonun sürekli değişen üretim planlarına uymak zorunda kalırken, odak problemi yaşaması
  2. Doluluk öngörüsünde bulunabilmenin temelini oluşturan belirliyici faktörlerin yokluğu sebebiyle, likidite ve yatırım planlamasının sağlılık bir şekilde yapılabilmesinin imkansızlığı
  3. Ajans kültürünün doğasında yer olduğu kanısının aksine, multi-tasking’in üretkenliğin önündeki en büyük engel olduğunu katastrofik örneklerle tecrübe etmiş olmamız

Hipotez

Uygulamalı Örnek Senaryo

Ya Riskler?

  1. Proje sahiplerinin alışkanlıkları: Yıllık planlara bağlı çalışmayan, esnek çalışma saatlerinde multi-tasking! çalışma iddiasındaki hizmet sağlayıcılara alışkın bir ekosisteme hizmet sunduğumuzdan, bu görece uzun soluklu ve kooperatif çalışma modelinin alışkanlıklara ters düşmesi.
  2. Rekabet: “Bizim öyle garip adetlerimiz yok. Siz işi bize verin, her şekilde yaparız.” rekabet dinamikleri
  3. Test süresindeki potansiyel iş kayıpları: Müşterilerin çıktı ve termin zamanlı (due date) odaklı çalışma yönündeki meyilleri sebebiyle, bu yeni modele karşı çekinceli davranmaları ve değişimden korkmaları.

Öne Sürülen Yenilik

--

--

--

System Designer. Founder of DAM Startup Studio, SHERPA, SHERPA Blog and Ciz.io https://yakupbayrak.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yakup Bayrak

Yakup Bayrak

System Designer. Founder of DAM Startup Studio, SHERPA, SHERPA Blog and Ciz.io https://yakupbayrak.com

More from Medium

20 questions: How to use surveys to engage your team

The thing I lean on most to get shit done in less time and with less stress.

Create Internal Audiences: Your Guide for Internal Comms

5 Basic Rules to Dealing with Legal Stuff in Your Business