Bir rehberlik hikayesi…

Devrimsel fikirleri hayata geçirmeyi, hayata geçirenleri desteklemeyi ve Internet’in bize sunduğu sınırsız imkanlarla, üretim ekonomisinin dönüşümünde öncü olmayı hedefliyoruz.

Sağ olun, var olun!

Bizi takipte kalın dostlar…

--

--

System Designer. Founder of DAM Startup Studio, SHERPA, SHERPA Blog and Ciz.io https://yakupbayrak.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store